Kategorie

Kontakt

AGAP, s.r.o.
K Zastávce 1066
330 11 Třemošná

Email eshop@agap.cz
Telefon / Fax 377 221 668 

www.strojekovo.cz

 

POUŽITÉ OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE PRODÁVÁME NA www.agap.cz

Sdílejte

 


Hledat

 

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu: Agap s.r.o.

Sídlo společnosti: Jagellonská 20 30100 Plzeň

IČO : 40524701    DIČ: CZ40524701

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na internetové adrese www.strojekovo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Obchodní firna  AGAP s.r.o  a kupujícího. Společnost prodávajícího je vedená u rejstříkového soudu v Plzni městě. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v Návodu jak nakupovat.

 

Možnosti podání objednávky:

využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku

telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici

na telefonním čísle 00420/377221668 od 9 do16hod.

e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu eshop@agap.cz,

faxem - objednávku můžete faxovat na telefonní číslo 00420/377221668 souhrn kontaktu s odpovídajícími pracovníky a jejich činnostmi je uveden v patičce úvodní stránky v kontaktech firmy.

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:
jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující osoba či firma)název firmy, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku případné doplňující údaje Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení dohodnuté ceny majetkem prodávajícího.
Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Společnost AGAP s.r.o. je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou či emailovou formou na email: eshop@agap.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5ti pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Pokud zákazník souhlasí, může mu prodávající sdělovat emailové a tištěné obchodní nabídky, inzerci a nabízet účast v anketách.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila prodejní cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou viz vzorový formulář, který zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

 

Platební podmínky

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou

bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet. Tento způsob platby se používá vždy, pokud si objednáte zboží, u kterého je označení, že je pouze na objednávku, hotově při převzetí zboží na výdejním místě. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

 

EET - elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Dopravní podmínky

Doručování zásilek po ČR :
 1.  Geis CZ- normální balík - hmotnost zásilky max. do 50 kg

- do 10 kg hmotnosti balíku a hodnoty dobírky do 50.000 Kč

                cena 200 Kč + 50 Kč dobírkový poplatek (cena bez 21% DPH)

- do 30 kg hmotnosti balíku a hodnoty dobírky do 50.000 Kč

                cena 333 Kč + 50 Kč dobírkový poplatek (cena bez 21% DPH)

- do 50 kg hmotnosti balíku a hodnoty dobírky do 50.000 Kč

                cena 600 Kč + 50 Kč dobírkový poplatek (cena bez 21% DPH)

 - doručení následující pracovní den v rozmezí 8-18 hod

- opakovaný pokusy o doručení zásilky je zpoplatněn

- pojištění zásilky dohodnoty Kč 50.000- v ceně přepravného

- evidence zásilek pomocí čárového kódu

- možnost sledování zásilky pomocí systému Tracking and Tracing na www.geis-group.cz

2. Geis CARGO celostátní expresní přeprava zásilek do 2500 kg

- lehce manipulovatelné kusové, vícekusové zásilky nebo palety

- doručení následující pracovní den v rozmezí 8- 17 hod

- pojištění zásilky dohodnoty Kč 900.000- v ceně přepravného

- možnost sledování zásilky pomocí systému Tracking and Tracing na www.geis-group.cz

- Maximální rozměry zásilky š. 200cm, v. 200cm, d. 300cm

- maximální výše doběrečného pro vnitrostátní zásilky Kč 200.000,-

Cenu přepravného  nad 50kg dle místa určení a dalších speciálních požadavků Vám obratem sdělíme   elektronicky i telefonem .

 

 FORMULÁŘ  PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Agap s.r.o
Jagellonská 20
301 00 PLZEŇ
IČ: 40524701
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ..............

pod číslem objednávky .............. .
 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

 

 


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum:

 

Řešení sporů  

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  
 
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6.5.2021 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně firmy AGAP s.r.o.

 
 
 

Hledat